Polityka prywatności

Tekst został sporządzony dnia 6 stycznia 2019 r.

Artikel 1. Algemeen

ELLANA is ervan bewust dat u vertrouwen stelt in haar. ELLANA ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt weergegeven welke gegevens door ELLANA worden verzameld en hoe deze worden verwerken.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van ELLANA. U dient zich ervan bewust te zijn dat ELLANA niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. ELLANA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

ELLANA is gevestigd te Monster en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer 73528609. Elżbieta Anna de Jonge houdt toezicht op de correcte verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
06- 1483 25 25
info@ellana.nl
www.ellana.nl 

 

Artikel 2. Welke gegevens worden verzameld?

ELLANA verzamelt en verwerkt enkel de door u verstrekte persoonlijke gegevens.

Indien u gebruik maakt van onze diensten, het contact- en/of inschrijfformulier invult, een overeenkomst aangaat met ELLANA, zal er om de volgende gegevens worden gevraagd:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Adresgegevens.

Artikel 3. Met welk doel worden de bovenstaande gegevens verzameld en waarvoor worden ze gebruikt?

Deze gegevens worden gebruikt om de diensten van ELLANA uit te kunnen voeren, om u te informeren over wijzigingen van haar diensten en voor het opmaken en het versturen van facturen conform de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ELLANA verzendt, is het mogelijk dat ELLANA die berichten bewaart. Soms vraagt ELLANA u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

ELLANA verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij ELLANA van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

 

Artikel 4. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

ELLANA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ELLANA rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Het basisprincipe van ELLANA is dat uw persoonsgegevens zo lang worden bewaard dat nodig is om u haar producten en/of diensten te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten;
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
  • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 1 jaar na het versturen van de vrijblijvende offerte;
  • in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.
  • E-mails zullen maximaal 3 jaar worden bewaard en daarna verwijderd uit de mailbox.

 

Artikel 5. Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?

ELLANA kan (een deel van) de persoonsgegevens verstrekken uitsluitend aan derden en alleen voor het juist laten verlopen van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. E-mails worden alleen geopend en verstuurd van en via de webmail van de hosting. De website wordt gehost door Strato AG, gevestigd te Berlijn.

ELLANA is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Artikel 6. Externe links

De social media buttons zijn er om je zo gemakkelijk mogelijk in contact te laten komen en updates te volgen omtrent ELLANA. Elk social media kanaal heeft zijn eigen privacyverklaring die u vindt op hun eigen website.

 

Artikel 7. Welke rechten hebt u?

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ELLANA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ELLANA een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens over welke ELLANA van u beschikt in een computerbestand naar u, een ander of door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ellana.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. ELLANA reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ELLANA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Artikel 8. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

ELLANA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier dan wel per e-mail: info@ellana.nl.

Scroll to Top