Algemene voorwaarden

Dit beleid is opgesteld op 6 januari 2019

Artikel 1. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Deze algemene voorwaarden zijn ook vertaald naar de Poolse taal, echter blijven de algemene voorwaarden in de Nederlandse taal leidend en bindend wanneer de Poolse vertaling mocht leiden tot verschillen in tekst of interpretatie.
 • ELLANA behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden ten alle tijden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden hebben geen betrekking op reeds gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 2. Definities

 • Opdrachtgever: een natuurlijke of een rechtspersoon die met de opdrachtnemer een overeenkomst wenst te sluiten tot het verrichten van werkzaamheden. Onder opdrachtgever wordt tevens verstaan: cliënt.
 • Opdrachtnemer: ELLANA, gevestigd te Monster en ingeschreven in het Handelsregister onder het KvK-nummer 73528609; hierna te noemen: ELLANA.
 • Derde: een derde die door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht wordt bijgestaan.

 

Artikel 3. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten die een natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, of een rechtspersoon, hierna te noemen cliënt, aangaat met ELLANA.

 

Artikel 4. De overeenkomst

 • Een overeenkomst met ELLANA komt tot stand nadat cliënt akkoord is gegaan met de offerte van ELLANA. Totstandkoming van een overeenkomst met ELLANA is tevens mogelijk door in beginsel schriftelijke aanvaarding door ELLANA.
 • Een overeenkomst komt tot stand met ELLANA als zodanig. Uitsluitend ELLANA geldt tegenover cliënt als opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van cliëntis dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 • Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht.
 • ELLANA is gehouden tot het betrachten van de zorg die, bij de door of vanwege haar verleende diensten, onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. ELLANA kan echter geen garanties verstrekken voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 • Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende en/of vervolgopdrachten van cliënt, en worden in dat geval reeds ter hand gesteld geacht.

 

Artikel 5. Verplichtingen van cliënt

 • Cliënt is gehouden alle, juiste en volledige gegevens en bescheiden, waarvan ELLANA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan ELLANA te verstrekken. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ELLANA verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. ELLANA is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door cliënt.
 • Cliënt vrijwaart ELLANA tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door ELLANA ten behoeve van cliëntverrichte werkzaamheden.
 • Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan cliënt dan is zowel cliënt als die ander hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan ELLANA toekomt.

 

Artikel 6. Inschakeling van derden

 • De keuze van een door ELLANA in te schakelen derde zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met cliënt met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. ELLANA is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 • Bij het inschakelen van derden is ELLANA niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen die door deze derden mochten worden gemaakt. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • ELLANA is niet aansprakelijk voor vertraging en schade, die voortvloeit uit niet tijdige overleggen van gegevens of betalingen van de cliënt als ook voor schade die voortvloeit uit de indiening van onvolledige en/of onjuiste gegevens of betalingen.
 • Alle verzendingen van gegevens en stukken, verband houdende met de opdracht, zijn voor rekening en risico van de cliënt.
 • Voor alle schade, zowel materieel als immaterieel, verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door ELLANA, is ELLANA nimmer aansprakelijk.
 • Iedere persoonlijke, buitencontractuele aansprakelijkheid voor fouten van ELLANA of van door deze ingeschakelde derdenis uitdrukkelijk uitgesloten.
 • ELLANA is niet aansprakelijk voor schade, zowel materieel als immaterieel, die is ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

 

Artikel 8. Klachtenregeling

 • Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen veertien dagen na de verzenddatum van de betreffende bescheiden bij ELLANA te worden ingediend.
 • De hierboven genoemde klachten schorten de betalingsverplichting van de cliënt echter niet op.
 • Klachten met betrekking tot een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden ingediend.

 

Artikel 9. Honorarium

 • De werkzaamheden van ELLANA vangen in beginsel aan na het voldoen van de factuur.
 • Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is ELLANA gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.

 

Artikel 10. Geheimhouding

 • ELLANA is verplicht tot geheimhouding van alles wat in het uitvoeren van haar werkzaamheden te zijner kennis komt.

 

Artikel 11. Bescherming persoonsgegevens

 • Op de verwerking van de persoonsgegevens zijn de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.
 • In verband met dienstverlening is ELLANA gerechtigd alle benodigde gegevens van haar cliënt te archiveren, in welke vorm dan ook. ELLANA is niet aansprakelijk voor verlies van deze gegevens dan wel diefstal. Evenmin is ELLANA aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
 • Na het sluiten van een dossier worden de gegevens gedurende twaalf maanden bewaard. Nadien worden alle gegevens zonder nadere kennisgeving vernietigd.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht

 • Op alle diensten van ELLANA is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar ELLANA is gevestigd. ELLANA heeft het recht om een zaak aanhangig maken bij de bevoegde rechter van de woon- en/of vestigingsplaats van cliënt.
Scroll naar boven