Regulamin Ogólny | Ellana.nl

1. Ogólne

 • Niniejsze warunki zostały sporządzone w języku niderlandzkim. Te warunki zostały również̇ przetłumaczone na język polski, jednak w przypadku różnic (w interpretacji) tekstu warunków, przywilej ma tekst niderlandzki, który jest wiążący.
 • ELLANA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili bez uprzedniego oznajmienia. Zmiany regulaminu nie wpływają̨ na umowy zawarte przed wprowadzeniem zmian.

2. Definicje

 • Zleceniodawca: osoba fizyczna lub prawna, która zawiera umowę z zleceniobiorca do świadczeń pracy. Zleceniodawca to również: klient.
 • Zleceniobiorca: ELLANA, z siedzibą w Monster i wpisana w rejestrze Handlowym Izby Handlowej pod numerem 73528609; zwanej dalej: ELLANA.
 • Osoba trzecia: Osoba trzecia wspomagana przez zleceniobiorcę przy realizacji zlecenia.

3.Zakres zastosowania ogólnych warunków

 • Niniejsze warunki ogólne dotyczą wszystkich usług i umów, które każda osoba fizyczna lub osoba prawna zwana dalej klientem, zawiera z ELLANA.

4. Umowa

 • Umowa z ELLANA zostaje zawarta po zaakceptowaniu oferty od ELLANA przez klienta. Zawarcie umowy z ELLANA jest również możliwe poprzez pisemne przyjęcie zlecenia przez ELLANA.
 • Umowa z ELLANA zostaje zawarta w następujący sposób. Wyłącznie ELLANA jest dla klienta zleceniobiorcą. To obowiązuje również̇ w przypadku, gdy wyraźną̨ lub milczącą̨ intencją klienta jest, żeby zlecenie zostało wykonane przez określoną̨ osobę̨. Efekt artykułów 7:404 i 7:407 myślnik 2 holenderskiego kodeksu cywilnego jest wykluczony.
 • Klient jest osobą, dla potrzeb której wykonywane są̨ czynności.
 • ELLANA jest zobowiązana do zachowania dbałości, której w ramach lub z powodu wykonywanych usług rozsądnie można od niej oczekiwać́. ELLANA nie gwarantuje jednak osiągniecia zamierzonego rezultatu.
 • Ten regulamin ma zastosowanie również̇ do ewentualnych dodatkowych i/lub następnych zleceń́ klienta i jest w takich przypadkach uważany jako udostępniony.

5. Zobowiązania klienta

 • Klient jest zobowiązany dostarczyć́ na czas i w żadnej przez ELLANA formie wszystkich poprawnych i pełnych informacji oraz dokumentów, które według ELLANA są̨, lub które klient racjonalnie powinien rozumieć́ że są̨, niezbędne do wykonania usługi. Klient jest odpowiedzialny za poprawność́, pełność́ i rzetelność́ informacji i dokumentów przekazywanych do ELLANA, również̇ jeżeli pochodzą̨ one od osób trzecich. ELLANA nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę̨ spowodowaną podaniem przez klienta niepełnych lub nieprawidłowych informacji.
 • Klient zwalnia ELLANA z odpowiedzialności przed roszczeniami osób trzecich, które twierdzą że poniosły szkodę̨ w skutek lub w związku z czynnościami wykonanymi przez ELLANA na potrzeby klienta.
 • Jeżeli zlecenie jest złożone przez osobę̨ inną niż̇ klient, jest zarówno klient jak i ta osoba głównym odpowiedzialnym za wywiązanie się̨ z obowiązków wobec ELLANA.

6. Włączanie osób trzecich

 • Wybór przez ELLANA osoby trzeciej będzie w miarę̨ możliwości omawiany z klientem i z zachowaniem należytej dbałości. ELLANA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niewywiązywanie się̨ tych osób trzecich.

7. Odpowiedzialność

 • Przy włączeniu osób trzecich, ELLANA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i niewywiązywanie się̨ tych osób trzecich. Efekt artykułu 6:76 holenderskiego kodeksu cywilnego jest wyraźnie wykluczony.
 • ELLANA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i wszelkie szkody, wynikające z nieterminowego dostarczenia informacji lub płatności przez klienta, jak również za szkody, które wynikają z przekazania niepełnych i/lub niewłaściwych informacji lub płatności.
 • Wszystkie transfery informacji i dokumentów związanych ze zleceniem odbywają się na koszt i ryzyko klienta.
 • Za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem zleceń z winy ELLANA, ELLANA nie ponosi odpowiedzialności.
 • Wszelka osobista i wykraczająca poza umowę odpowiedzialność za błędy ELLANA lub zaangażowanych przez nie osób trzecichjest jednoznacznie wykluczona.
 • ELLANA nie ponosi odpowiedzialności za jakakolwiek szkodę spowodowana odroczeniem czynności.

8. Procedura reklamacyjna

 • Skargi dotyczące wykonania zlecenia powinny być zgłoszone, pod rygorem nieważności, pisemnie i w ciągu 14 dni od daty wysłania dokumentów będących podmiotem roszczeń.
 • Wyżej wymienione skargi nie zwalnia jednak klienta z obowiązku płatności.
 • Skargi dotyczące faktur powinny być zgłoszone, pod rygorem nieważności, pisemnie i w ciągu 14 dni od daty faktury.

9. Honorarium

 • Czynności ELLANA rozpoczyna swoje czynności w zasadzie po zapłacie faktury.
 • Jeżeli faktura nie jest zapłacona na czas, ELLANA jest uprawniona do odroczenia czynności.

10. Zachowanie poufności

 • ELLANA jest zobowiązana do zachowania tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w celu świadczenia usług.

11. Ochrona danych osobowych

 • Przetwarzanie danych osobowych podlegają holenderskiej Ustawie o ochronie danych osobowych i europejskiemu Ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.
 • W związku z świadczonymi usługami ELLANA jest uprawniona do zarchiwizowania wszystkich wymaganych dokumentów, w każdej formie. ELLANA nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub kradzież, ani za następstwa niniejszych.
 • Po zamknięciu sprawy akta klientów zostaną przechowywane przez dwanaście miesięcy. Po upływie tego terminu wszystkie dane zostaną zniszczone bez uprzedniego oznajmienia.

12. Prawo

 • Wszystkie usługi świadczące przez ELLANA podlegają prawu holenderskiemu.
 • Spory wynikające z umowy będą̨ rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w rejonie w którym ELLANA ma swoją siedzibę̨. ELLANA ma prawo zwrócić́ się̨ do sądu w rejonie miejsca zamieszkania/siedziby klienta.