Algemene cursusvoorwaarden

Dit beleid is opgesteld op 6 januari 2019

Artikel 1. Cursus – algemeen

 • Een groepscursus bestaat uit 10 lessen, iedere van 2 uur. De les wordt één keer per week gegeven.
 • Het minimale aantal inschrijvingen voor een groepscursus is 5 personen.
 • De lessen worden klassikaal en online gegeven aan groepen van maximaal 8 personen.
 • Voor de individuele lessen biedt ELLANA een aantal pakketen aan. Deze staan op de website van ELLANA vermeld.
 • Het cursusgeld is inclusief het cursusmateriaal.
 • Na het afronden van de cursus, het behalen van de positieve beoordeling van het huiswerk en het behalen van het eindexamen ontvangt ieder cursist certificaat van deelname en het behaalde niveau.
 • Mocht een cursist door bepaalde redenen bij het uitreiken van zijn certificaat niet aanwezig zijn, wordt het per post toegezonden.

Artikel 2. Inschrijvingen

 • Inschrijven voor de cursussen bij ELLANA is mogelijk:
 • De inschrijving is pas definitief nadat het cursusgeld voldaan is.

Artikel 3. Cursusdata

 • Alle cursusdata voor zowel klassikale als online groepscursussen staan op de website van ELLANA vermeld.
 • De data voor individuele lessen en eventuele vakanties worden vóór de aanvang van de lessen schriftelijk met een cursist afgesproken. Deze data staan vast en kunnen niet worden gewijzigd.

Artikel 4. Annuleren van de cursus, wijziging cursusdata, afwezigheid

 • ELLANA behoudt zich het recht om een groepscursus te annuleren indien het aantal inschrijvingen onvoldoende is. In overleg met de ingeschreven cursisten wordt een nieuwe cursusdatum afgesproken.
 • Indien een groepscursus door ELLANA wordt geannuleerd, wordt het cursusgeld gerestitueerd.
 • Een vervallen les door onvoorziene omstandigheden van ELLANA wordt op een ander moment ingehaald. Een nieuwe cursusdatum wordt in overleg met de cursisten afgesproken.
 • Indien een cursist uit eigen initiatief besluit om voortijdig zijn deelname aan de cursus te beëindigen, vindt er geen restitutie plaats van het door hem betaalde cursusgeld, tenzij de afmelding uiterlijk één week voor de aanvang van de les schriftelijk heeft plaatsgevonden. 
 • Individuele les kan enkel door een onvoorziene omstandigheid worden afgezegd en niet later dan een dag voor de afgesproken lesdatum.

Artikel 5. Prijs en betalingen

 • Alle cursusprijzen staan op de website van ELLANA vermeld.
 • Het is niet mogelijk om de groepscursus in termijnen te betalen.
 • Het is niet mogelijk om contant voor een cursus te betalen.
 • Indien er sprake is van restitutie conform artikel 4 van deze Algemene Cursusvoorwaarden, wordt deze binnen 5 werkdagen terugbetaald nadat de afmelding uiterlijk één week voor de aanvang van de les schriftelijk heeft plaatsgevonden.
 • Het volledige cursusgeld dient uiterlijk drie dagen vóór de aanvangsdatum van de cursus te worden overgemaakt op het rekeningnummer NL18 KNAB 0258 2111 56 ten name van ELLANA; BIC: KNABNL2H. In de omschrijving dient een cursist zijn voor- en achternaam, het te volgen cursus en de startdatum van de cursus te vermelden.
 • Na het voldoen van het cursusgeld ontvangt een cursist per e-mail een bevestiging van de definitieve inschrijving voor een cursus, informatie over het adres van ELLANA alsook de betaalde factuur.
 

Artikel 6. Bedenktermijn 

 • Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in na het inschrijven voor een gekozen cursus Nederlands bij ELLANA.

Artikel 7. Klachtenregeling

 • In geval van misverstanden dan wel ontevredenheid is het mogelijk om een klacht in te dienen. Deze klacht dient per e-mail naar info@ellana.nl te worden ingediend t.a.v. E.A. de Jonge. De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. 
 • Een ingediende klacht wordt zo spoedig maar uiterlijk binnen 5 werkdagen in behandeling genomen.
 • Een ingediende klacht wordt binnen 2 weken na ontvangst van de klacht afgehandeld. Van deze termijn kan echter worden afgeweken. De indiener wordt over afwijking van deze termijn binnen 3 werkdagen op de hoogte gesteld met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 • Ons streven is om de klacht zo goed mogelijk af te handelen.
 • Formele eisen van de ingediende klacht:
 •  

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

 • Het lesmateriaal, hulp- en oefenmateriaal, informatie, teksten en enig ander materiaal in welke vorm dan ook zijn eigendom van ELLANA. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELLANA.
 • Inbreuk op deze rechten zal tot gerechtelijke procedure leiden.
Scroll naar boven